Allmänna villkor

1. Paleo Institute Online är ett varumärke i Health & Medical Group Scandinavia AB, 556766-3926, nedan kallat ”HMG”. HMG tillhandahåller tjänster i form av kurser, utbildningar, medlemskap, prenumerationer, föreläsningar och event inom hälsa, friskvård och medicin. Dessa tjänster tillhandahålls digitalt via denna utbildningsplattform genom varumärket Paleo Institute Online, och är tjänster från HMG, men också i form av återförsäljning från partnerföretag.

2. Dessa allmänna villkor gäller för försäljning av kurser, föreläsningar, medlemskap och prenumerationer via denna digitala plattform i varumärket Paleo Institute Online eller annat partnerföretags varumärke. Dessa allmänna villkor reglerar kundens åtkomst till Paleo Institute Onlines tjänster, kundens nyttjande av det pedagogiska innehåll och den teknik som tillgängliggörs samt övriga villkor för leveransen av ovan nämnda tjänsterna.

3. Dessa allmänna villkor träder ikraft genom att kunden aktivt godkänner dessa allmänna villkor i anslutning till ett köp av en av de ovan nämnda tjänsterna på Paleo Institute Onlines hemsida.

4. Med ”kund” avses den fysiska eller juridiska person som köper en av de ovan nämnda tjänsterna på Paleo Institute Onlines hemsida.

Kundens förmåner vid köp av tjänst

5. Vid köp ges kunden tillgång till pedagogiskt innehåll och andra förmåner enligt HMGs vid var tid gällande tjänsteutbud. Information om tjänsteutbud anslås på www.paleo-institute-online.se

6. Vid skapande av konto på Paleo Institute Onlines hemsida ges kunden tillgång till ett konto, vars villkor anslås i dessa allmänna villkor med dess hänvisningar till övriga villkor.

7. Vid köp av tjänst ges kunden tillgång till pedagogiskt innehåll under en period och till övriga villkor som är specifika för tjänsten som köpts. Period och övriga villkor anslås på www.paleo-institute-online.se.

Kundens ansvar vid köp av tjänst

8. Vid köp av tjänst på Paleo Institute Onlines hemsida förbinder sig kunden att

- Ta del av och följa dessa allmänna villkor, samt de allmänna villkor som anslås på den skola som arrangerar köpt kurs eller utbildning:

Paleo Institute https://www.paleo-institute.se/allmanna-villkor

Funktionsmedicinska Institutet https://www.funktionsmedicinska-institutet.se/allmanna-villkor

- Följa HMGs krav på hantering och skydd av befintlig grafisk profil för HMG och dess partnerföretag. Dessa krav anslås på kundens konto eller delges kunden på annat sätt.

- Inte för eget bruk ladda ner och / eller använda pedagogiskt innehåll som kunden ges tillgång till på denna digitala utbildningsplattform, såvida inte tillåtelse till detta uttryckligen givits av HMG i anslutning till pedagogiskt innehåll.

- Vid köp av yrkesmedlemskap nyttja medlemskapets innehåll i form av nedladdningsbara filer, webblänkar eller annan information endast under giltig avtalsperiod och endast i enlighet med de riktlinjer som anslås i aktuell medlemskapsmodul.

- Ta del av pedagogiskt innehåll för eget bruk och inte sprida eller låta tredje man ta del av pedagogiskt innehåll och den teknik som kunden ges tillgång till på denna digitala utbildningsplattform.

- Inte kopiera, ändra eller bearbeta pedagogiskt innehåll som av HMG givits tillåtelse att ladda ner eller på annat sätt tillgängliggjorts via HMG utan HMGs skriftliga samtycke.

Betalning

9. Betalning sker med betal- eller kreditkort via de betalningsleverantörer som är anslutna till Paleo Institute Online.se. Betalning kan också ske via annan försäljningskanal för tillgång till tjänster på Paleo Institute Onlines hemsida och då gäller allmänna villkor för aktuell försäljningskanal.

10. Kunden ansvarar för att giltigt betal- eller kreditkort är registrerat på sitt eget konto.

11. Kunden ska erlägga anvisad avgift, eventuellt med avdrag för rabatt genom rabattkod.

12. Kunden ska vid köp av medlemskap eller prenumeration erlägga anvisad månadsavgift - eventuellt med avdrag för rabatt genom rabattkod, samt med tillägg av eventuell förhöjd första månadsavgift - i förskott enligt de medlemskaps- eller prenumerationsvillkor som anslås på paleo-institute.se, www.paleo-institute.se/medlemskap-community (Yrkesmedlemskap GRUND, MEDIUM och BUSINESS) eller www.paleo-institute.se/mina-sidor (Team Paleo)

13. HMG har rätt att ändra månadsavgiften efter utgången av eventuell avtalsperiod förutsatt att kunden har meddelats om avgiftsändringen inom skälig tid. Om kunden inte accepterar avgiftsändringen, har kunden rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande.

Avtalsvillkor vid köp av yrkesmedlemskap GRUND, MEDIUM och BUSINESS

14. Gällande avtalsperiod inklusive bindningstid och uppsägningstid anslås på Paleo Institute Online och / eller www.paleo-institute.se/medlemskap-community.

15. Avtalsperioden för ett yrkesmedlemskap hos HMG är 1 månad och medlemskapet löper tillsvidare tills uppsägning av endera part sker, förutom för yrkesmedlemskapet BUSINESS där avtalsperioden är 12 månader med en uppsägningstid om 3 månader. Efter den initiala avtalsperioden för yrkesmedlemskap BUSINESS fortsätter avtalet att gälla 3 månader i taget tills endera part säger upp avtalet.

16. HMGs förändring av avtalet vilken påverkar kunden och som inte är till uppenbar fördel för denne samt innebärande;

- ändring av innehåll eller omfattning av de digitala tjänsterna, eller ändring av dessa allmänna villkor enligt punkt I1, har kunden rätt att säga upp avtalet till upphörande den dag då förändringen träder i kraft, trots att avtalstiden inte löpt ut.

17. HMG har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om kunden väsentligen bryter mot avtalet. Kundens bristande betalning av månadsavgifter och kundens brott mot åtagandena om hur information och material får användas ska alltid anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott.

18. Om kunden har erlagt avgifter i förskott och avtalet upphör i förtid enligt vad som anges ovan, ska HMG återbetala vad kunden har erlagt i förskott .

Avtalsvillkor vid köp av yrkesmedlemskap Team Paleo

19. Tecknande av yrkesmedlemskap Team Paleo berättigar till tjänsteutövning på och under varumärket Paleo Optimeringscenter, och till de villkor som anslås på www.paleo-institute.se/mina-sidor samt i modulen Team Paleo på denna lärplattform.

20. Gällande avtalsperiod inklusive bindningstid och uppsägningstid anslås på www.paleo-institute.se/mina-sidor. Om inget anslås gäller att avtalsperioden för ett yrkesmedlemskap Team Paleo är 1 år. Efter den initiala avtalsperioden för yrkesmedlemskap Team Paleo fortsätter avtalet att gälla 3 månader i taget tills endera part säger upp avtalet. HMG har emellertid rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om kunden väsentligen bryter mot avtalet eller om kunden ej erhåller godkänt på Paleo Optimeringscenters ställda kundnöjdhetsindex. Kundens bristande betalning av månadsavgifter och kundens brott mot åtagandena om hur information och material får användas ska alltid anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott. Kundens bristande kundnöjdhet ska anses utgöra legitimt skäl för uppsägning av kunden. I det fall Paleo Optimeringscenter säger upp kunden med omedelbar verkan, har kunden rätt att avsluta påbörjade klientengagemang.

21. Ansluten optimeringscoach tar full kreditrisk för klientens betalningar. Paleo Optimeringscenter ersätter optimeringscoach endast för den del som klienten vid varje gällande tidpunkt har erlagt betalning för. Paleo Optimeringscenter åtar sig att efter egen förmåga driva in betalning enligt de villkor klienten har godkänt i samband med köp genom påminnelser samt samarbete med finansbolag och inkassobolag.

22. Löpande intäkter för tjänsteförsäljning (hälsovägledning, konsultationer och program) tillfaller ansluten optimeringscoach till 95 % enligt gällande prislista, eller efter överenskommet pris mellan optimeringscoach och klient. Avdraget om 5 % hänförs till aktuella transaktionsavgifter.

23. Optimeringscoach har rätt att ge rabatt på maximalt 30 % utifrån vid varje tidpunkt gällande prislista som anslås på hemsida och i produktblad.

24. Löpande intäkter för försäljning av labbtester via Unilabs tillfaller Paleo Optimeringscenter till 100 %.

25. Utbetalning av erhållna intäkter till coach sker månadsvis i efterskott utifrån rapporterat underlag och mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar.

26. Ansluten optimeringscoach tar full kvalitetsrisk i yrkesutövningen. Ansluten optimeringscoach behöver således ersätta klient i de fall reklamation av tjänsten sker och då Paleo Optimeringscenter, i dialog med optimeringscoach, eller på marknaden oberoende instans, bedömt att klienten ha rätt till reklamation och således avbrott i tjänsten och eventuellt ersättning och / eller kompensation.

27. Krav för anslutning till Paleo Optimeringscenter är om inget annat överenskommits genomförd utbildning till:

Cert. PI Kost- & Hälsocoach och / eller Cert. PI Personlig Tränare och / eller Cert. PI Coach Idrottsnutrition och / eller Cert. FMI Funktionsmedicinsk Hälsocoach eller motsvarande, samt eget eller anlitat företag registrerat i Sverige med F-skattsedel.

28. Ansluten optimeringscoach har rätt att använda varumärket Paleo Optimeringscenter som varumärke i sin tjänsteutövning av de under de tjänster som vid varje givet tillfälle erbjuds av Paleo Optimeringscenter.

29. HMGs förändring av avtalet vilken påverkar kunden och som inte är till uppenbar fördel för denne samt innebärande;

- ändring av innehåll eller omfattning av de digitala tjänsterna, eller ändring av dessa allmänna villkor enligt punkt I1, har kunden rätt att säga upp avtalet till upphörande den dag då förändringen träder i kraft, trots att avtalstiden inte löpt ut.

30. HMG har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om kunden väsentligen bryter mot avtalet. Kundens bristande betalning av månadsavgifter och kundens brott mot åtagandena om hur information och material får användas ska alltid anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott.

31. Om kunden har erlagt avgifter i förskott och avtalet upphör i förtid enligt vad som anges ovan, ska HMG återbetala vad kunden har erlagt i förskott .

Ändring av allmänna villkor

32. HMG har rätt att ändra dessa allmänna villkor genom att anslå villkorsändringen på Paleo Institute Onlines hemsida, eller på anslutande företags hemsida eller genom att på annat sätt informera kunden.

Information och meddelanden

33. HMG skickar information och meddelanden som berör avtalet till den e-postadress som kunden har angett. Kunden förbinder sig att ha en aktuell e-postadress registrerad hos HMG samt att bevaka denna för att ta emot information.

34. Kunden skall underrätta HMG om ändring av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer).

Behandling av personuppgifter

35. HMG är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas i anledning av detta avtal. Personuppgifter samlas in och behandlas för att HMG ska kunna tillhandahålla de tjänster som omfattas av avtalet och för administrativa ändamål. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med GDPR. Ytterligare information om HMGs behandling av personuppgifter delges kunden separat.

36. Kunden samtycker till att HMG och andra bolag som ingår i samma koncern som HMG (vilka i sådana fall är personuppgiftsbiträden), behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter om kunden för informationsändamål eller marknadsföring. Kunden kan när som helst anmäla till HMG begränsning av eller helt återkalla sitt samtycke. HMG bekräftar anmäld begränsning eller återkallelse. Om kunden anmält att dennes uppgifter inte får användas för direktreklam så lämnas inte uppgift ut för sådant ändamål.

37. Kunden ger HMG rätt att använda kundens kunduppgifter samt kunders kunders kunduppgifter för statistikändamål under förutsättning att ingen identitet avslöjas, och att kraven för hantering och skydd enligt personuppgiftslagen följs.

Lagring, nyttjande och ägande av data

38. Kunden ger HMG rätt att lagra, nyttja och äga avpersonifierad data och statistik som inhämtas från kundens kunder via IT-leverantör.

Lag och tvist

39. Dessa allmänna villkor och det avtal till vilket de relaterar ska regleras enligt svensk lag. Tvist i anledning härav ska avgöras av allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.